Missie

Onze missie is: bijdragen aan de uitvoering van de zendingsopdracht zodat velen Jezus zullen kennen als hun Heer en Zaligmaker en hun leven aan Hem toegeweid zullen leven, tot Zijn eer en glorie. 

Mattheüs 28:19-20

‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’

 

Openbaring 7:9-10

‘Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het Lam!’

Visie

Geestelijke groei door middel van onderwijs

In de eerste jaren van onze bediening hebben we ons voornamelijk gericht op het geestelijk onderwijs in de gemeente, waardoor er weer eenheid en geestelijke groei is ontstaan. Uiteraard blijft het Bijbels onderwijs een fundamentele plaats innemen in onze bediening.

Evangelisatie

Alle bedieningen van de gemeente zijn erop gericht dat nieuwe mensen tot geloof in de Heere Jezus komen en in de gemeente ontvangen zullen worden. Ook het compassionproject en het drinkwaterproject hebben tot doel dat we langdurig in contact kunnen zijn met gezinnen en hen bekend kunnen maken met het evangelie. 

Geestelijk en dienend leiderschap, gericht op vermenigvuldiging

In navolging van Jezus mogen we dienend leiderschap toepassen in gemeente, waarbij we ons richten op de geestelijke groei van elke gelovige. Het is ons verlangen dat ieder van hen ook bij zal dragen aan de uitbreiding van Gods koninkrijk. 2 Timotheus 2:2 is een Bijbelvers dat ons veel sturing heeft gegeven in onze bediening: ‘En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen’.