Missie en visie

Missie

‘Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’

Mattheus 28: 19-20


‘Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!’

Openbaring 7:9-10

Visie

We geloven dat het Gods bedoeling is dat we werken in en met de plaatselijke gemeente. God heeft ons geroepen om eerst opbouwend en restaurerend werkzaam te zijn in de gemeente waarin Pedro is opgegroeid, in zijn geboortedorp Juan Guerra. Bij ‘wat we doen’ vind je meer informatie over de gemeente.

Voor de gemeente is het in eerste plaats belangrijk dat er geestelijk eenheid en groei is, door middel van onderwijs, vóórdat we tot zegen kunnen zijn voor onze omgeving. De eerste jaren van onze bediening vonden we de visie voor het werk in onze gemeente in 2Petrus 3:18: ‘Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.’

We zijn dankbaar dat er inmiddels voldoende geestelijke eenheid en participatie is, dat we ons nu actiever kunnen gaan richten op zending en evangelisatie. Uiteraard blijft Bijbels onderwijs een fundamentele rol innemen in onze bediening. 

Alle bedieningen van de gemeente zijn erop gericht dat nieuwe mensen de Heere Jezus kunnen leren kennen en welkom kunnen worden geheten in onze gemeente. Ook het compassionprojet en het drinkwaterproject hebben als doel om langdurig met families in contact te zijn en hen te bereiken met het evangelie. 

Nieuwe gelovigen worden toegerust, waarbij we gebruik maken van de spaanstalige versie van de methode ‘new life in Christ’. 

Door middel van geestelijk en dienend leiderschap mogen we werken aan de opbouw van Gods gemeente en de verspreiding van het evangelie. 2 Timotheus 2:2 is een vers dat ons veel duidelijkheid heeft gegeven: ‘En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen’.